Fundusze sołeckie 2024

Fundusze sołeckie

Zasady funkcjonowania funduszy sołeckich zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Rada Gminy Stare Babice Uchwałą Nr VI/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zdecydowała
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

    

Decyzja Rady o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, podjęta w roku poprzedzającym rok,
na który wyodrębnia się fundusz sołecki, jest ważna w każdym roku budżetowym (bez ograniczenia) następującym po roku, w którym została podjęta.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

 • są zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W uzasadnieniu wniosku sołectwo wskazuje, czy dane przedsięwzięcie mieści się w zakresie zadań własnych gminy. Katalog tych zadań zawarty w cytowanym poniżej w art 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Katalog zadań własnych gminy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

16a) polityki senioralnej;

 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
  i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Z czyjej inicjatywy może być uchwalony wniosek do funduszu sołeckiego?

Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania uchwalone przez zebranie wiejskie. Inicjatywę w składaniu propozycji do funduszu sołeckiego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim posiadają:

 • sołtys,
 • rada sołecka,
 • 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Przedłożony wniosek powinien zawierać wymagane ustawą elementy (m.in. wskazanie przedsięwzięć, uzasadnienie, oszacowanie kosztów).

Zebranie wiejskie przyjmuje wniosek w drodze uchwały.

W ramach jednego wniosku zebranie może uchwalić więcej niż jedno przedsięwzięcie. Zważać należy na to by szacunkowy koszt realizacji zadań mieścił się w ramach środków z funduszu wyodrębnionych na dane sołectwo.

W jakim terminie należy złożyć wniosek do funduszu sołeckiego?

Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem jest przedkładany wójtowi w terminie do 30 września, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na następny rok budżetowy.

Konsekwencją niezłożenia przez sołectwo w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy – wniosku do funduszu sołeckiego jest niewykorzystanie środków przypadających na sołectwo. Mieszkańcy takiego sołectwa nie będą mogli skorzystać również z procedury „ponownego złożenia wniosku”, gdyż nie zostały na ten cel zarezerwowane środki w budżecie gminy.

Kiedy wniosek zostanie odrzucony przez Wójta?

Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wnioski złożone do budżetu w ramach funduszu sołeckiego, które nie spełniają warunków określonych w art. 5 ust 2 – 4 ustawy
o funduszu sołeckim, a mianowicie gdy:

 • wniosek nie będzie uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa,
 • wniosek nie był uchwalony przez zebranie wiejskie,
 • we wniosku nie określono przedsięwzięć, nie oszacowano ich kosztów lub nie podano uzasadnienia,
 • wniosek złożony został po 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
 • wniosek złożony został po 31 października roku, którego wniosek dotyczy w przypadku wniosku o zmianę przedsięwzięć.

Ponadto prawomocność podjętej uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do funduszu sołeckiego jest sprawdzana w oparciu o statut oraz protokół z przebiegu zebrania wiejskiego.

Zebranie wiejskie powinno być zwołane i przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi
w statucie.

Do protokołu należy dołączyć listę uczestników zebrania w celu stwierdzenia czy liczba mieszkańców sołectwa biorących udział w zebraniu zapewniała statutowe kworum.

O fakcie nieuwzględnienia wniosku sołectwa wójt informuje sołtysa na piśmie podając przyczyny odrzucenia.

 

 

Wniosek odrzucono. Co dalej?

W terminie 7 dni od otrzymania pisma, sołtys może podtrzymać wniosek i skierować go do rady. Rada gminy rozpatruje wniosek w terminie 30 dni. W procedurze rozpatrywania wniosku przez radę w trybie art 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim brane są te same kryteria,
w oparciu, o które wniosek rozpatruje wójt. Ponadto odrzuceniu podlega wniosek podtrzymany po upływie terminu. W przypadku podtrzymania wniosku przez radę, wójt jest związany z jego treścią.

Ponadto sołtys ma możliwość skierowania wniosku do ponownego uchwalenia przez zebranie wiejskie, po czym przekazania go do rady, która tak jak przy podtrzymaniu ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Rada odrzuca wniosek, który został przekazany po upływie terminu 7 dni od dnia przekazania przez wójta informacji o odrzuceniu wniosku.

W przypadku przyjęcia przez radę wniosku do realizacji, wójt jest związany decyzją rady.

Czy sołectwa mogą w ramach funduszu sołeckiego realizować wspólne przedsięwzięcia?

W świetle art. 6 ustawy o funduszu sołeckim, sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia.

W tym celu każde z sołectw powinno uchwalić odrębny wniosek ze wskazaniem przedsięwzięć do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego położonego w tej samej gminie.

Zwołanie zebrania wiejskiego

Zgodnie ze statutami sołectw gminy Stare Babice, miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom sołtys co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami statutu.

W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie (wynikającym ze statutu sołectwa), w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2024 dla poszczególnych sołectw 

 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Babice Nowe 779 74 659,52 zł
2 Blizne Jasińskiego 1124 76 261,00 zł
3 Blizne Łaszczyńskiego 900 76 261,00 zł
4 Borzęcin Duży 1420 76 261,00 zł
5 Borzęcin Mały 527 55 441,75 zł
6 Janów 469 51 018,61 zł
7 Klaudyn 1700 76 261,00 zł
8 Koczargi Nowe-Bugaj (ul. Bugaj, Czarnego Bzu, Różana, Wiosenna) 130 25 166,13 zł
9 Koczargi Nowe 413 46 747,99 zł
10 Koczargi Stare 1186 76 261,00 zł
11 Kwirynów 1140 76 261,00 zł
12 Latchorzew 1445 76 261,00 zł
13 Lipków 1359 76 261,00 zł
14 Lubiczów 94 22 420,73 zł
15 Mariew, Buda 368 43 316,25 zł
16 Stanisławów 152 26 843,87 zł
17 Stare Babice 2889 76 261,00 zł
18 Topolin 278 36 452,76 zł
19 Wierzbin 484 52 162,52 zł
20 Wojcieszyn 818 76 261,00 zł
21 Zalesie 178 28 826,66 zł
22 Zielonki-Parcela 865 76 261,00 zł
23 Zielonki-Wieś 824 76 261,00 zł
Łącznie 23 19 542                              1 378 188,79 zł

 

 

Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego

Data Osoby odpowiedzialne Opis działań
Do 31 lipca Wójt Przekazanie sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo.
Do 30 września Sołtys, rada sołecka, co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem oraz przekazanie wniosku wójtowi.
Do 31 grudnia Rada Gminy, Wójt Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego.
Do końca następnego roku Wójt, sołtys i rada sołecka Realizacja przedsięwzięć przewidzianych
w ramach funduszu sołeckiego.

 

Wzory dokumentów:

 

 1. Wniosek o uchwalenie funduszu sołeckiego;
 2. Wniosek do Wójta o uwzględnienie w budżecie;
 3. Uchwała Zebrania Wiejskiego;
 4. Protokół z Zebrania Wiejskiego;
 5. Lista obecności na zebraniu wiejskim.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela pracownik Biura Obsługi Rady Gminy

Agata Kłódkiewicz tel. 22 730 80 28, a.klodkiewicz@stare-babice.pl

 

Informacje:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Zasady funduszu