Informacja o zdalnym posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)

zwołuję w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 zdalne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Tematami posiedzenia będzie:
1. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 r. Stan zaawansowania na rok 2021.
2. Subwencje i dotacje przyznane Gminie Stare Babice.
3. Analiza zadłużenia Gminy Stare Babice.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Remigiusz Fijołek

ZAWIADOMIENIE