Przedłużenie terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

udostępnij

INFORMACJA

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr SEK.0052.77.2022 Wójta Gminy Stare Babice  z dnia 17 sierpnia 2022 r. dla Głównego specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, uprzejmie zawiadamiamy, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym, a jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.

Gmina Stare Babice złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego na realizację przedmiotowego zadania.