XIX sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) – z w o ł u j ę XIX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę stare Babice.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej statutu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej – C.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
11. Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Henryk Kuncewicz

Projekty uchwał na sesję – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295
Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815).

Apel Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję że do minimum ograniczony będzie udział w pracach Rady Gminy Stare Babice. Wstęp na obrady będą mieli m. in. Radni oraz Wójt Gminy Stare Babice a także niektórzy pracownicy Urzędu Gminy.

W związku z powyższym apeluję do Sołtysów i Mieszkańców o nieuczestniczenie w obradach Rady Gminy.
Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji video /kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube/ a z projektami i podjętymi uchwałami można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice https://starebabice.bip.net.pl/ – zakładka Prawo lokalne.

Przypominam, że wszelkie informacje urzędowe można uzyskać telefonicznie lub e-mailowo, bez potrzeby wizyty w Urzędzie Gminy, kontaktując się bezpośrednio z danym referatem lub sekretariatem /dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej https://www.stare-babice.pl/urzad-gminy/referat/.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie Mieszkańców i chęć minimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19.