Zaplanowano posiedzenie LVI sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Dnia 26 stycznia 2023 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 2, odbędzie się posiedzenie LVI sesji Rady Gminy Stare Babice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/561/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy ustalania zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego oraz przyjęcia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Klaudyn.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Wierzbin.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie Borzęcin Mały –kompleks nr 2 pomiędzy ulicami Kosmowską
  i Warszawską.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz zasad realizacji Programu w Gminie Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz zasad realizacji Programu w Gminie Stare Babice.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym oraz w schroniskach dla osób bezdomnych albo schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2023 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Stare Babice za rok 2022.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stare Babice na rok 2023.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 planów pracy Komisji.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2023 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. rozwoju terenów Blizne Łaszczyńskiego przy trasie S8.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 25. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 27. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zakończenie obrad.

 

 Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).