Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

udostępnij
                                                                       Stare Babice, dnia 1 czerwca 2021 r.
BORG.0012.5.5.2021
 Informacja o zdalnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję
w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Borzęcin Duży i Wierzbin
    oraz prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. planu.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy w związku z brakiem realizacji uchwały Nr XXV/280/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stanowienia
    o kierunkach działania Wójta.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy w sprawie tworzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Latchorzew.

 

Materiały na Komisję otrzymaliście Państwo radni przy poprzedniej informacji o posiedzeniu Komisji odwołanej w dniu 20 maja 2021 r. 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
                                                                                                                 

                                                                                (-) Dorota ZWOLIŃSKA

https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2021/06/SKARGI.png