Komunikat Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij
­  

INFORMACJA

Wójta Gminy Stare Babice

dotycząca podejmowanych i planowanych czynności w okresie występowania wirusa COVID-19
(stan na dzień 31 marca 2021 r.)

 

W związku z wydanym artykułem prasowym na temat Gminy Stare Babice i podejmowanych działaniach przez Urząd mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników
i mieszkańców gminy w dobie pandemii informujemy, że dotychczas:

 

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, od początku pandemii, prowadzi nieprzerwanie na terenie Gminy Stare Babice działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także działania profilaktyczne, mające na celu podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy dot. zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, tj.:

 

 • 10 marca 2020 r. na wniosek Wójta Gminy Stare Babice odbyła się narada z udziałem Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim-Zachodnim Pani Anety Hennel, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Tomasza Szachowskiego, przedstawicieli Komendanta Powiatowego Policji, Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice, radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych i nadzorowanych, Komendanta Straży Gminnej, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Stare Babice i Członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  – w sprawie oceny aktualnej sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19
  na terenie naszej gminy;
 • w dniu 11 marca 2020 r. wydano komunikat w związku z rozprzestrzenianiem
  się koronawirusa oraz z informacją strony rządowej dotyczącą zamknięcia wszystkich placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych, itd. na terenie kraju;
 • w dniu 11 marca 2020 r. opublikowano informację dotyczącą odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych oraz ich zamknięcia, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku;
 • w dniu 11 marca 2020 r. poinformowano mieszkańców o sposobie rejestracji wniosków
  do placówek oświatowych w ramach tzw. e-rekrutacji;
 • w dniu 11 marca 2020 r. odwołano wszystkie planowane imprezy i wydarzenia w:

– Domu Kultury,

– GOSiR, oraz

– Bibliotece;

 • w dniu 12 marca 2020 r. wydano komunikat Przewodniczącego Rady Gminy
  o odwołaniu najbliższych posiedzeń Komisji i Rady Gminy;
 • w dniu 12 marca 2020 r. wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
  w związku z pandemią koronawirusa, podano je do publicznej wiadomości
  oraz umieszczono odpowiednie informacje na obiektach użyteczności publicznej;
 • 12 marca przeprowadzono odprawę kadry kierowniczej oraz zapoznano pracowników Urzędu z nową sytuacją w gminie oraz w pracy i funkcjonowaniu Urzędu Gminy w dobie pandemii;
 • 12 marca 2020 r. Wójt Gminy brał udział w posiedzeniu na poziomie starostwa poświęconemu sytuacji w powiecie w związku z pandemią, na którym zaproponował / zgłosił wniosek o codzienne publikowanie informacji / komunikatów na stronie www dotyczących sytuacji w powiecie w związku z koronawirusem oraz objęcie opieką psychologiczną mieszkańców;
 • w dniu 13 marca 2020 r. przesunięto spotkania bezpośrednie z mieszkańcami;
 • 13 marca 2020 r. opublikowano listę podmiotów gospodarczych realizujących dowóz jedzenia na terenie gminy;
 • na bieżąco publikowano informacje pochodzące z serwisów rządowych oraz powiatowych – dotyczące pandemii;
 • w dniu 16 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono sposób realizacji i nakazano podjęcie działań wynikających z zarządzeń, informacji, poleceń i zaleceń, które wpłynęły do Urzędu Gminy od Wojewody Mazowieckiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojskowego Komendanta Uzupełnień;
 • w dniu 16 marca 2020 r. opublikowano ostrzeżenie o oszustach oraz podejrzanych wiadomościach sms, wykorzystujących okres epidemii w celu popełnienia przestępstwa;
 • 16 marca poinformowano ponownie mieszkańców o zasadach e-rekrutacji w okresie epidemii;
 • 16 marca 2020 r. uruchomiono specjalny numer interwencyjny dla mieszkańców,
  gdzie mogą zgłaszać do GOPS-u różne problemy, np. pomoc dla seniora, czy osób samotnych;
 • 16 marca opublikowano informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • 17 marca 2020 r. opublikowano (kolejny) komunikat dotyczący dalszych ograniczeń
  w funkcjonowaniu Urzędu oraz jednostek w związku z pandemią;
 • wprowadzono dodatkowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu: praca zdalna, praca rotacyjna, harmonogramy pracy, itd.;
 • na bieżąco publikowano instrukcje i zalecenia związane z koronawirusem;
 • od 17 marca 2020 r. codziennie ogłaszane były poprzez System Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz megafony zamontowane na pojazdach Straży Gminnej, komunikaty i apele do mieszkańców Gminy dot. przestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem
  w rozprzestrzenianiu się koronawirusa;
 • 17 marca opublikowano informacje związane z terminami rejestracji pojazdów
  w związku ze stanem pandemicznym;
 • 17 marca publikowano informacje dotyczące pracy zdalnej dla uczniów i uruchomionych programów rządowych;
 • 17 marca opublikowano informacje związane z telefonem zaufania dla seniorów;
 • 18 marca 2020 r. wydano komunikat o możliwości zawieszenia biletów długookresowych;
 • w dniu 19 marca 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego Wójt m.in. przedstawił ustalenia i informacje uzyskane
  na spotkaniu z Wójtami i Burmistrzami u Starosty Warszawskiego Zachodniego, omówiono potrzebę dalszych działań w zakresie ograniczania zakażeń koronawirusem,
  a także dokonano uzgodnień o wzajemnej wymianie  informacji Komendy Powiatowej Policji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Strażą Gminną w niezbędnym zakresie, związanych z realizacją zadań przeciwdziałania pandemii;
 • 19 marca 2020 r. uruchomiono bezpłatne porady telefoniczne psychologa
  dla mieszkańców naszej gminy;
 • 20 marca poinformowano mieszkańców o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów;
 • 20 marca 2020 roku Wójt Gminy za pośrednictwem strony www i portalu FB poinformował mieszkańców o aktualnym stanie epidemicznym gminy;
 • 23 marca opublikowano informacje związane z kształceniem na odległość uzyskane
  od MEN;
 • w dniu 26 marca 2020 r. podjęto działania związane z uruchomieniem z budżetu gminy środków finansowych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, niezbędnych do realizacji zadań w obecnej sytuacji kryzysowej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19;
 • 26 marca zamieszczono informację zamknięcia całego obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • 25 – 27 marca przeprowadzono foliowanie placów zabaw, siłowni plenerowych, itp. uniemożliwiając w ten sposób korzystanie z przedmiotowych sprzętów w okresie pandemii;
 • 26 marca 2020 r. zamknięto GPSZOK;
 • w marcu publikowano na bieżąco wszelkie informacje uzyskane od jednostek, starostwa, powiatu, strony rządowej oraz od mieszkańców Gminy, którzy swoją domową aktywnością starają się zarazić pozostałych mieszkańców przebywających w domach do aktywności, np. sportowej;
 • doposażono służby medyczne, Policję, OSP oraz Straż Gminną w maseczki ochronne, płyny dezynfekujące oraz produkty: kawa, herbata, itp.;
 • zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem i mobilnym internetem
  dla dzieci wykluczonych cyfrowo;
 • doposażono rodzinny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej
  w sprzęt komputerowy z internetem do nauki zdalnej;
 • zaplanowano kolejny zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i mobilnym internetem dla dzieci wykluczonych cyfrowo, kadry nauczycielskiej, itd. w ramach Programu #zdalnaszkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • zakupiono szereg rzeczy na potrzeby urzędu służących ochronie przed koronwirusem;
 • na bieżąco organizowane są spotkania dotyczące sytuacji w gminie w okresie pandemii;
 • na bieżąco za pośrednictwem stron www i portali społecznościowych FB umieszczane
  są informacje dotyczące koronawirusa, ograniczeń z tym związanych, itp.;
 • dokonano oszacowania potrzeb w placówkach oświatowych w uzgodnieniu
  z RWOJ i GOPS w związku z zapewnieniem nauki zdalnej;
 • Wójt Gminy utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami samorządu, starostwa i powiatu;
 • Wójt Gminy na bieżąco utrzymuje kontakt z PSSE Warszawa Zachód – Sanepid;
 • w dniu 1 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie pod kierownictwem Pana Romana Balcerowiaka pełniącego jednoosobowe stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej w sprawie sytuacji związanej z Sars-Cov-2;
 • zakupiono ze środków gminnych ponad 20 tysięcy masek ochronnych dla mieszkańców. Zorganizowano z udziałem chętnych pracowników jednostek oświatowych, pracowników urzędu, pracowników Straży Gminnej pakowanie maseczek;
 • zakończono przekazanie / dystrybucję masek ochronnych wraz z ulotkami informacyjnym – mieszkańcom Gminy Stare Babice. W akcję rozdawania włączyli się pracownicy urzędu, druhowie i druhny z gminnych OSP, pracownicy Straży Gminnej oraz sołtysi;
 • urząd oraz jednostki zostały wyposażone w stojące automatyczne dozowniki antybakteryjne dla mieszkańców i pracowników;
 • trwa odkażanie i mycie przystanków autobusowych w gminie;
 • zorganizowano paczki dla wychowanków oraz kadry pracowniczej Domu Dziecka
  w powiecie warszawsko-zachodnim;
 • zorganizowano organizację żywności w ramach Banku Żywności;
 • rozdysponowano paczki na święta dla seniorów i osób potrzebujących;
 • na bieżąco monitorowani są pracownicy w zakresie przestrzegania wszystkich zaleceń
  i przepisów związanych z koronawirusem;
 • złożono wnioski o dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci/rodzin wykluczonych cyfrowo;
 • pozyskano, na czas pandemii, od osób prywatnych komputery dla kadry nauczycielskiej;
 • 7 kwietnia odbyła się akcja kolportażu na terenie Gminy plakatów zawierających  przydatne informacje o koronawirusie. Plakaty zostały powieszone na przystankach autobusowych, tablicach sołeckich oraz dowiezione do okolicznych sklepów;
 • 8 kwietnia stworzono i opublikowano listę firm oferujących zakupy/usługi na terenie Gminy Stare Babice;
 • Wójt Gminy 8 kwietnia 2020 r. przekazał dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie maseczki i artykuły ochronne służące zapewnieniu bezpieczeństwa w walce z koronawirusem;
 • 9 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego;
 • wystawiono skrzynki podawcze dla mieszkańców – korespondencja wrzucana
  do skrzynek oraz zapewniono 72 godzinną kwarantannę dla korespondencji przychodzącej;
 • zorganizowano paczki na święta dla mieszkańców gminy;
 • 14 kwietnia 2020 r. – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Kryzysowego;
 • 14 kwietnia doposażono pracowników (kolejne) w maseczki ochronne;
 • 14 kwietnia podzielono kadrę pracowniczą na zespoły z uwzględnieniem dni pracy danego zespołu w urzędzie;
 • 14 kwietnia – doposażono placówki oświatówki oświatowe w komputery dla nauczycieli;
 • 20 kwietnia Wójt Gminy upoważnił dyrektorów szkół do przekazania komputerów szkolnych na rzecz dzieci wykluczonych cyfrowo – z zasobów szkolnych;
 • 20 kwietnia 2020 r. – Pismo Wójta Gminy do radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek, itd. w sprawie poleceń i zaleceń dot. realizowanych i planowanych wydarzeń w dobie pandemii;
 • 20 kwietnia 2020 r. – Posiedzenie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego;
 • 20 kwietnia – doposażono pracowników w środki zabezpieczające, dezynfekujące;
 • 21 kwietnia dyrektorzy szkół wskazali potrzeby ilościowe dotyczące komputerów
  dla uczniów/rodzin wykluczonych cyfrowo;
 • rozpoczęto procedury zakupu komputerów do pracy zdalnej w ramach Programu Polska Cyfrowa (Program zrealizowany);
 • na bieżące realizowane są wszelkie inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w gminie;
 • zakupiono i doposażono placówki oświatowe w urządzenia dezynfekujące, płyny, żele, kombinezony, itd. (w związku z uruchomieniem placówek, zgodnie z wytycznymi strony rządowej);
 • 05 maja odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • 15 maja odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • uruchomiono PSZOK;
 • przygotowano placówki do przyjęcia dzieci w wieku przedszkolnym;
 • na bieżąco urząd współpracuje z dyrektorami jednostek w sprawie realizacji etapów
  poluźnień w ramach COVID-19;
 • przekazano dyrektorom placówek informację o możliwości pozyskania (wypożyczenia) urządzeń dezynfekujących na potrzeby szkół;
 • przystąpiono do kolejnego Programu: Zdalna Szkoła Plus;
 • na bieżąco organizowano spotkania/posiedzenia Gminnego Zespołu Kryzysowego;
 • uruchomiono place zabaw;
 • poinformowano pracowników urzędu o zmianach w funkcjonowaniu urzędu gminy –
  w dobie pandemii;
 • na bieżąco umieszczane są informacje o kolejnych tzw. poluźnieniach związanych
  z koronawirusem, zgodnie z informacjami strony rządowej;
 • urząd monitoruje na bieżąco wszystkie zmiany legislacyjne dotyczące samorządu;
 • złożono do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju ankietę dot. Covid 19. Celem ankiety było zebranie informacji nt. potrzeb i priorytetów interwencji gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju,
  w tym ocena możliwości realizacji działań prowadzących do niwelowania jej skutków
  w ramach środków RPO WM 2014-2020;
 • uruchomione zostały jednostki, zgodnie z wytycznymi, tj.: GOSiR, DK
  oraz Biblioteka;
 • dokonano dystrybucji płynów dezynfekcyjnych dla placówek szkolnych
  i przedszkolnych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • zorganizowano kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem omówienia bieżących przedsięwzięć profilaktycznych oraz  niezbędnych działań
  w zakresie bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020;
 • 09 czerwca 2020 – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich;
 • zaplanowano spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem omówienia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w okresie wakacyjnym i okresie jesiennym
  w związku z Covid19;
 • 01 lipca 2020 – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  w sprawie działań dot. „Bezpiecznych wakacji” w warunkach pandemii;
 • 28 lipca 2020 – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  w sprawie przygotowania gminnych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz  organizacji i przebiegu uroczystości religijno –  patriotycznych, planowanych w dniu 20 września 2020 roku;
 • zakończyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przestrzegania przepisów prawa pracy. Podczas kontroli przedstawiono plan pracy urzędu, pokazano oznaczenie budynków, instrukcje dla urzędników oraz zmiany w funkcjonowaniu urzędu w dobie pandemii – kontrola nie wykazała żadnych uchybień;
 • 08 października 2020 – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań prewencyjnych
  z powodu ogromnego wzrostu liczby zachorowań i zgonów oraz wprowadzenia
  od 10 października 2020 strefy „żółtej” na cały kraj;
 • 09 października 2020 r. – przekazano informacje dotyczące ograniczenia funkcjonowania UG;
 • 09 października 2020 r. – przeprowadzono ozonowanie części wspólnych oraz niektórych sal / pomieszczeń (np. sala sesyjna) UG;
 • 22 października 2020 r. – zakupiono 9 szt. termometrów ściennych bezdotykowych,
  do mierzenia temperatury pracowników Urzędu Gminy, pracowników podległych jednostek organizacyjnych oraz interesantów;
 • 02 listopada 2020 r. Odprawa Kadry Kierowniczej – dalsze ograniczenia UG dot. pracy zdalnej, zgodnie z wytycznymi KPRM;
 • 06 listopada 2020 r. – Wójt Gminy wystąpił do Starosty dla powiatu warszawskiego zachodniego o zwołanie w trybie online posiedzenia Powiatowego Zespołu Kryzysowego;
 • 16 listopada 2020 – zakupiono 8 szt. laptopów celem wykonania zapisów zarządzenia Prezesa Rady Ministrów dot. pracy zdalnej w jednostkach samorządowych;
 • 23 listopada 2020 – przeprowadzono ozonowanie budynków oraz biur UG;
 • 27 listopada  – przeprowadzono ozonowanie budynku Rynek 21;
 • w okresie od 2 do 15  grudnia 2020 – odbyła się dystrybucja 2000 litrów płynów dezynfekujących dla gminnych jednostek organizacyjnych: GOSiR, Biblioteki, Domu Kultury, GOPS, Straży Gminnej, gminnych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: SORNO, ARNICA i MEDICOR, OSP;
 • listopad – grudzień – uruchomiono w jednostkach oświatowych sprzedaż posiłków
  dla uczniów (analogicznie jak podczas nauki stacjonarnej / opłata dodatkowa
  za opakowanie);
 • 07 grudnia 2020 r. – realizacja kolejnego etapu ozonowania budynków i części wspólnych;
 • 18 grudnia 2020 r. –  ozonowanie budynków i części wspólnych;
 • 21 grudnia 2020 r. – zakup 2 szt. wysokoobrotowych pralnico-wirówek dla gminnych OSP;
 • 21 stycznia  2021 r. – odbyło się rozszerzone posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w UG z udziałem przedstawicieli placówek medycznych
  w których realizowane są sczepienia;
 • 14 stycznia 2021 r. – powołano koordynatora Gminy ds. szczepień przeciw COVID 19
  i uruchomiono gminną infolinię – szczepienia, polityka informacyjna, zabezpieczenie środków finansowych, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, koordynacja dowozu
  na szczepienia, informacja o punktach szczepień, itd.;
 • 26 luty 2021 podpisano umowę z firmą przewozową TOMAG na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień;
 • 01 marca 2021 r. – w związku ze wzrostem zakażeń (III fala) zwiększono środki bezpieczeństwa w UG;
 • 01 marca 2021 r. – przeprowadzono ozonowanie budynków i biur;
 • 01 marca 2021 r. – informacja dla mieszkańców o ogniskach wirusa w UG;
 • 01 marca 2021 r. – poinformowanie pracowników o zasadach bezpieczeństwa;
 • 01 marca 2021 r. – informacja o organizacji pracy urzędu w dobie pandemii;
 • 01 marca 2021 r. – komunikaty na stronie www i FB Urzędu o zwiększeniu środków bezpieczeństwa;
 • 02 marca 2021 r.– rozszerzone posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawirusem wirusowi SARS-CoV-2 z przedstawicielami placówek medycznych w których odbywają się szczepienia;
 • przeprowadzono kolejne ozonowanie pomieszczeń i powierzchni dotykowych
  w budynkach UG w celu ochrony przed zakażeniem interesantów i pracowników UG;
 • utworzono w Gminie  7 punktów wydawania maseczek ochronnych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • w ramach działań profilaktycznych zakupiono rękawiczki i maseczki ochronne
  dla urzędników;
 • do 09 kwietnia w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na wirusa Sars-Cov-2
  na terenie kraju oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy
  i mieszkańców
  wprowadzono ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców i interesantów w Urzędzie Gminy, wskazując na możliwości załatwienia wielu spraw poprzez ePUAP, email i kontakt telefoniczny.